Så får du bygglov i Årsta havsbad

Söka bygglov i Årsta havsbad? Vill du bygga ut ditt hus eller uppföra annan byggnad på din tomt i Årsta havsbad? I sådant fall är det troligt att du kommer behöva ett bygglov. Även rivningar eller förändringar kan kräva bygglov eller anmälan till Haninge kommun. Här går vi igenom hur du ansöker om ett bygglov i Årsta havsbad och vad du behöver göra för att öka chansen att få godkänt på din ansökan. Årsta havsbad omgärdas av extra regler och flera hus är K-märkta och får inte röras.

(OBS!! Kontakta alltid Haninge kommun gällande bygglov för aktuella regler och krav. Nedan är en sammanställning av dokument 2019 och regler kan ha ändrats sedan dess)

Kontrollansvarig Haninge kommun

Söker du en kontrollansvarig i Haninge kommun och Årsta Havsbad för din fastighet eller behöver hitta blanketten som ska skickas in. Haninge kommun har blanketter och mer information kring detta på denna sida. Man kan också använda tjänster som Servicefinder, Google och Eniro för att hitta en kontrollansvarig i Haninge kommun och Årsta havsbad.

Ligger din fastighet inom detaljplanen i Årsta havsbad?

Större delen av det som räknas till Årsta havsbad är detaljplanelagt och den senaste ändringen genomfördes 2013 så den är att betrakta som ny. Detaljplanen från 2013 började gälla 2015. Detaljplanen heter 220 och finns att hitta här tillsammans med en rad andra handlingar gällande Årsta Havsbad. Detaljplanen för stora delar av Årsta havsbad var tidigare från 1976.

Det kan också vara en idé att titta på kommunens planbeskrivning för Årsta havsbad. Där finns samtliga fastigheter i området med samt en beskrivning av vilken typ av fastighet det är.

Huruvida du kommer få bygglov eller inte beror till stor del på vad detaljplanen samt dess övriga delar medger.

Krav för bygglov i Årsta havsbad?

Du behöver ansöka om bygglov för följande i Årsta havsbad och Haninge kommun:
• Tillbyggnader och Nybyggnader
• Ändring av byggnad till ett väsentligt annat ändamål
• inredning av en ny bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri
• byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller på annat sätt ändra byggnadens yttre avsevärt inom planlagt område
• skyltar och ljusanordningar inom planlagt område
• flytta, anordna, inrätta, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar (se nedan).

Det krävs även bygglov för en rad andra saker. För en komplett lista, läs på kommunens hemsida

Checklista för ansökan om bygglov i Haninge

Haninge kommun har sammanställt en rad checklistor du kan använda dig av när du ska söka bygglov i Haninge kommun. Du hittar alla checklistor på denna sida

Kontaktuppgifter Planavdelningen Haninge kommun

Plan@haninge.se

Bygglovscenter
Rudsjöterrassen 2, entréhallen
08-606 83 72 
bygglov@haninge.se

Krav för rivningslov i Årsta havsbad

Ska du riva en byggnad eller en del av en byggnad i Årsta havsbad krävs rivningslov. Är du osäker på om du får riva ska du kontakta Haninge kommun. Observera att ett antal byggnader har rivningsförbud i Årsta havsbad och därför måste du kontroller vad som gäller för just ditt hus. Här finns en checklista från Haninge kommun gällande rivningslov

Läs mer om rivningslov på Boverkets hemsida

Avgifter för bygglov i Haninge kommun

Haninge kommun tar ut en avgift för bygglov som justeras ca 1 gång per år. För 2019 gäller följande.

 • Nytt hus max 80 kvm: 23 475 kr
 • Påbyggnader, entréer mm max 15 kvm: 6604 kr
 • Påbyggnader, entréer mm över 15 kvm: 10236 kr
 • Altan, Terrass: 4755 kr
 • Rivning: 3556 kr

Fullständig prislista för bygglov finns här

Gestaltningsprogram för Årsta havsbad

Årsta havsbad är unikt i både Sverige och världen för sin utformning och det diskuteras huruvida området ska klassas som riksintresse. Titta noga på gestalningsprogrammet för att sen hur området är tänkt se ut.

Särskilda regler i detaljplanen för Årsta havsbad

I detaljplanen specificeras ett antal regler som gäller för området. En del regler har ändrats i den nya detaljplanen vilket gör att en del hus i området ser annorlunda ut än de andra. Framförallt skiljer sig nyare hus från äldre som uppfördes innan 2015 när den nya detaljplanen började gälla. Med anledning av Kustplanen som fastslogs 2002 samt att man beslutade att området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp har ett antal ändringar i detaljplanen genomförts.

Med reservation för felskrivningar, ändringar av bestämmelser osv. Innehållet är taget från Planbeskrivningen från Haninge kommun. Kontakta alltid en handläggare och läs aktuella bestämmelser hos kommunen först. https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglov/

Regler i korthet:

 • Maxyta hus: 70 kvm
 • Max bebyggelse: 1/10 av tomtarean (tomter under 500 kvm får bygga max 50 kvm)
 • Vinkel på tak: 6-22 grader (1930-tals hus) 27 grader (1950-tals hus)
 • Uthus: 10 kvm
 • Takmaterial: Svart eller mörkgrå takpapp, rött lertegel, svart eller mörkgrå falsad slätplåt (1930-tals och 1950-tals hus) Nya byggnader omfattas av samma regler som övriga.
 • Fasadmaterial: Trä i stående locklist (1930-tals hus) Trä i stående panel (1950-tals hus)
 • Färgrekommendationer finns i gestaltningsprogrammet.
 • Nya byggnader omfattas av samma regler som övriga.
 • Utformning: Stor hänsyn ska tas till områdets karaktär vid alla typer av tillbyggnader, färgval osv.

Takvinkeln, gavelbredd, takkupoler mm.

I detaljplanen från 1976 fanns inga begränsningar gällande vinkel på taket i Årsta havsbad. I planbeskrivningen från 2015 står följande:

Hus från 1930-talet:

Vinkel på 6-22 grader gäller för huvudbyggnad och uthus. Gavelbredden får inte överstiga 5 meter. Källare och vind får inte inredas och takkupoler får inte byggas.

Hus från 1950-talet:

Både huvudbyggnad och uthus ska ha en takvinkel på 27 grader. Gavelbredden får inte vara större än 6 meter. Källare och vind får inte inredas och takkupoler får inte byggas.

Tomtens yta

Den äldre detaljplanen fastställde att inga tomter ska vara mindre än 800 kvm. Dock finns tomter på 500 kvadratmeter i området.

Byggnadens yta och antal våningar

Detaljplanen för 1976 fastslog att byggnaden inte får uppta större än 1/12 av tomtens yta men inte större än 60 kvm. Byggnaden fick inte heller ha mer än en våning till en höjd av 3,5 m.

I samband med att den nya detaljplanen fastslogs beslutades att utöka till att max 1/10 av tomten får bebyggas och antalet kvadratmeter på huvudbyggnaden till totalt 70 kvm. Detta för att husen ska kunna inrymma sanitära utrymmen i samband med att vatten- och avlopp byggdes ut. För tomter på 500 kvm eller mindre får max 50 kvm byggas.

Byggnaden får inte ha mer än en våning och en maxhöjd på 4 m för huvudbyggnaden. Huset ska placeras minst 4 meter från tomtgränsen.

Uthus Årsta havsbad

Enligt 1976 års plan får inga uthus uppta större yta än 6 kvm och max 2,5 m höjd. I den nya reglerna får uthusen vara 10 kvadratmeter och en höjd om max 2,5 meter. Uthusen ska placeras minst 1 meter från tomtgräns.

Strandskydd

I Årsta havsbad är strandskyddet 100 meter från stranden åt båda håll, dvs även ut i vattnet. I tidigare dokument står att ”Strandskydd gäller inte för bostadsfastigheterna förutom de fastigheter som inte har någon detaljplan, Stadsberga 1:13, 1:16, 1:25, 1:26, 1:30, 1:53, 9:1 och 10:2.” I den nya detaljplanen och bestämmelserna upphävdes strandskyddet av ett antal anledningar, bla att de under lång tid använts som bostäder, det saknas skyddsvärda biotoper mm.

Fälla träd i Årsta havsbad

Om du vill fälla ett träd på din tomt i Årsta havsbad finns ett par regler att följa. Om trädet 1,3 meter ovanför marken har ett omfång på eller mer än 0,8 meter ska ett marklov göras till Haninge kommun. Tallar är karaktärsträd för Årsta havsbad och stora träd ska bevaras i området

Ingrepp i marken

Endast i undantag får markarbeten som permanent förändrad landskapet göras. Exempel på detta är sprängning, terrasering eller uppfyllning.

Gröna staket

I stora delar av Årsta havsbad är det vanligt med gröna staket då detta funnits sedan området byggdes. Om nya staket ska uppföras ska dessa följa gestaltningsprogrammet https://www.haninge.se/siteassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/vasterhaninge-arsta-havsbad/arsta-havsbad/d220_gestaltningsprogram.pdf

och vara gröna. Vid dassgångar kan ett Gunnebostängsel eller liknande accepteras

Rivningsförbud Årsta havsbad

Ett antal byggnader i Årsta havsbad har rivningsförbud. Enligt planbeskrivningen gäller det musiestugan samt byggnaderna runt Årsta torg. Ett antal andra byggnader som tex orginalstugorna får inte heller rivas. Kontakta kommunen för vidare kontroll. Ansökan och checklista finns här

Bygglov i Årsta havbad

OBS OBS OBS

Ovanstående är en sammanställning av handlingar från Haninge kommun. Beslut, tillstånd, samt fakta i texten kan ha ändrats efter att detta har skrivit. Kontakta alltid Haninge kommun innan byggnader uppförs, ändras eller förändras. Denna sida tar inte ansvar för läsarens åtgärder. Texten är endast till för att förenkla och ska inte betraktas som ett officiellt dokument.